جستجو

سجاد مودب

برای هر موفقیت بسیار تلاش باید

از سال ۱۳۸۸ با نوشتن پروژه های دانشجویی استارت خورد.

آموزش در کنار استادان حرفه ای و کار آزموده با دوستان عالم فن ادامه دادیم؛
کار های مختلف، ایده های بسیار و چالش های سخت از یک مبتدی تا تبدیل به فردی حرفه ای استخوان خورد کردن میخواست.

به قول استادی : همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.

آماده بهترین برترین سخت ترین حرفه ای ترین پروژه